Jahr Sieger Land
2019 Japan Japan Japan Japan
2017 Nordkorea Nordkorea Nordkorea Nordkorea