Schiedsrichter Land S U N
Akihiko Ikeuchi 6 4 0 2 0 3 0 0
Ryuji Sato 5 1 1 3 0 0 0 0
Yudai Yamamoto 5 2 0 3 0 0 0 0
Koichiro Fukushima 4 1 1 2 0 0 0 0
Futoshi Nakamura 4 2 0 2 0 0 0 0
Hajime Matsuo 3 1 1 1 0 0 0 0
Hayato Shimizu 2 0 1 1 1 0 0 0
Hiroyoshi Takayama 2 1 0 1 1 0 0 0
Jumpei Iida 2 1 0 1 0 0 0 0
Yoshiro Imamura 2 1 1 0 0 0 0 0
Tomohiro Inoue 2 0 1 1 0 0 0 0
Hiroki Kasahara 2 1 1 0 0 1 0 0
Yuichi Nishimura 2 1 0 1 0 0 0 0
Takuto Okabe 2 1 0 1 0 0 0 0
Masuya Ueda 2 1 0 1 0 0 0 0
Mario Díaz de Vivar 1 1 0 0 1 0 0 0
Takafumi Mikuriya 1 1 0 0 1 0 0 0
Claudia Umpierrez 1 1 0 0 1 0 0 0
Abdulrahman Al Jassim 1 0 0 1 0 0 0 0
Yusuke Araki 1 0 1 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Aristotelis Diamantopoulos 1 1 0 0 0 0 0 0
Mustapha Ghorbal 1 0 1 0 0 0 0 0
Guillermo Guerrero 1 0 1 0 0 0 0 0
Masaaki Iemoto 1 1 0 0 0 0 0 0
Hiroyuki Kimura 1 0 1 0 0 0 0 0
Koei Koya 1 0 1 0 0 0 0 0
Kevin Moreno Muñoz 1 0 0 1 0 0 0 0
Nobutsugu Murakami 1 1 0 0 0 0 0 0
Shinji Murakami 1 1 0 0 0 0 0 0
Maguette N'Diaye 1 0 0 1 0 0 0 0
Amin Omar 1 0 0 1 0 0 0 0
Hirokazu Otsubo 1 0 1 0 0 0 0 0
Minoru Tōjō 1 0 0 1 0 0 0 0
Slavko Vinčić 1 0 1 0 0 0 0 0
Yoshimi Yamashita 1 0 0 1 0 0 0 0