Schiedsrichter Land S U N
Alan Muir 4 0 1 3 1 1 0 0
Greg Aitken 4 0 4 0 0 0 0 0
Yusuke Araki 3 1 2 0 0 0 0 0
Don Robertson 3 0 1 2 0 0 0 0
Yudai Yamamoto 3 0 0 3 0 0 0 0
Hirokazu Otsubo 2 2 0 0 2 0 0 0
Euan Anderson 2 1 0 1 1 0 0 0
Kevin Clancy 2 1 1 0 1 0 0 0
Rui Costa 2 0 1 1 1 0 0 0
Luís Godinho 2 1 0 1 1 0 0 0
John Beaton 2 1 0 1 0 0 0 0
Gustavo Correia 2 0 1 1 0 0 0 0
Artur Dias 2 1 0 1 0 0 0 0
Akihiko Ikeuchi 2 2 0 0 0 0 0 0
Hélder Malheiro 2 0 1 1 0 0 0 0
Hugo Miguel 2 0 0 2 0 1 0 0
Minoru Tōjō 2 0 1 1 0 0 0 0
Chris Beath 1 0 0 1 1 0 0 0
Hiroki Kasahara 1 1 0 0 1 0 0 0
Manuel Mota 1 1 0 0 1 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Futoshi Nakamura 1 0 0 1 1 0 0 0
Miguel Nogueira 1 0 0 1 1 0 0 0
Takuto Okabe 1 0 1 0 1 0 0 0
Ali Sabah Adday Al Qaysi 1 0 0 1 0 0 0 0
Nuno Almeida 1 0 0 1 0 0 0 0
João Carlos Bento 1 0 1 0 0 0 0 0
Andrew Dallas 1 0 1 0 0 0 0 0
Koichiro Fukushima 1 1 0 0 0 0 0 0
Itaru Hirose 1 0 1 0 0 0 0 0
Masaaki Iemoto 1 1 0 0 0 0 0 0
Yoshiro Imamura 1 0 1 0 0 0 0 0
Toru Kakinuma 1 0 0 1 0 0 0 0
Atsushi Kamimura 1 0 0 1 0 0 0 0
Hiroyuki Kimura 1 0 0 1 0 0 0 0
Koei Koya 1 1 0 0 0 0 0 0
Bobby Madden 1 0 0 1 0 0 0 0
Tiago Martins 1 0 1 0 0 0 0 0
Hajime Matsuo 1 1 0 0 0 0 0 0
David Munro 1 0 0 1 0 0 0 0
Nobutsugu Murakami 1 0 1 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Alan Newlands 1 0 0 1 0 0 0 0
Manuel Oliveira 1 0 1 0 0 0 0 0
João Pinheiro 1 0 0 1 0 0 0 0
Ryuji Sato 1 0 1 0 0 0 0 0
Daniel Siebert 1 1 0 0 0 0 0 0
Hugo Silva 1 0 0 1 0 0 0 0
Muahmmad Taqi 1 0 1 0 0 0 0 0
Masuya Ueda 1 0 0 1 0 0 0 0
Iancu Vasilica 1 1 0 0 0 0 0 0
Fábio Veríssimo 1 0 1 0 0 0 0 0
Ryosuke Yamaoka 1 0 0 1 0 0 0 0