Lokomotiv Tashkent Saison 2020/2021 33 Spiele
Lokomotiv Tashkent Saison 2019/2020 20 Spiele
Lokomotiv Tashkent Saison 2018/2019 40 Spiele
Lokomotiv Tashkent Saison 2017/2018 35 Spiele
Lokomotiv Tashkent Saison 2016/2017 40 Spiele
Lokomotiv Tashkent Saison 2015/2016 37 Spiele
Lokomotiv Tashkent Saison 2014/2015 33 Spiele
Lokomotiv Tashkent Saison 2013/2014 28 Spiele
Lokomotiv Tashkent Saison 2012/2013 26 Spiele
Lokomotiv Tashkent Saison 2011/2012 13 Spiele
Lokomotiv Tashkent Saison 2010/2011 13 Spiele
Lokomotiv Tashkent Saison 2009/2010 28 Spiele
Lokomotiv Tashkent Saison 2008/2009 15 Spiele