Schiedsrichter Land S U N
Amin Kurgheli 6 2 2 2 0 0 0 0
Igor Shumilov 3 1 1 1 0 1 0 0
Sergey Stetsurin 3 1 1 1 0 0 0 0
Sergey Chistov 2 0 0 2 0 0 0 0
Dmitriy Dmitryev 2 0 1 1 0 0 0 0
Anton Lashuk 2 1 0 1 0 1 0 0
Dmitry Markov 2 1 1 0 0 0 0 0
Zbyněk Proske 2 1 0 1 0 0 0 0
Viktor Shimusik 2 1 1 0 0 0 0 0
Sergey Gorayutin 1 0 0 1 0 0 0 0
Edin Jakupović 1 0 0 1 0 0 0 0
Pavel Koronets 1 0 1 0 0 0 0 0
Vadim Lenkovskiy 1 0 0 1 0 0 0 0
Ilya Lyashuk 1 0 1 0 0 0 0 0
Henrik Nalbandyan 1 1 0 0 0 0 0 0
Andrey Vasilevich 1 0 0 1 0 1 0 0
Fábio Veríssimo 1 0 1 0 0 1 0 0