Schiedsrichter Land S U N
Dmitriy Dmitryev 8 4 0 4 1 0 0 0
Dmitriy Dolya 7 3 3 1 1 0 0 0
Sergey Stetsurin 6 1 4 1 0 2 0 0
Dmitry Markov 5 1 3 1 1 0 0 0
Igor Shumilov 4 2 2 0 2 0 0 0
Denis Shcherbakov 4 2 0 2 0 0 0 0
Anton Lashuk 3 2 0 1 1 0 0 0
Sergey Chistov 3 2 0 1 0 0 0 0
Sergey Gorayutin 3 3 0 0 0 0 0 0
Aleksey Kulbakov 3 0 2 1 0 0 0 0
Viktor Shimusik 3 0 1 2 0 0 0 0
Aleksey Shipitsa 3 2 0 1 0 0 0 0
Stefan Apostolov 2 1 0 1 1 0 0 0
Aleksej Obelovsky 2 2 0 0 0 0 0 0
Vitaliy Sevostsyanik 2 1 0 1 0 0 0 0
Alper Ulusoy 2 1 0 1 0 0 0 0
Əliyar Ağayev 1 1 0 0 1 0 0 0
Ondřej Berka 1 0 0 1 1 0 0 0
Denis Tarasyuk 1 1 0 0 1 0 0 0
Tamás Bognár 1 0 1 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Johnny Casanova 1 0 0 1 0 0 0 0
Kevin Clancy 1 1 0 0 0 0 0 0
Gustavo Correia 1 0 0 1 0 0 0 0
Robert Harvey 1 0 0 1 0 0 0 0
Joonas Jaanovits 1 1 0 0 0 0 0 0
Enea Jorgji 1 0 0 1 0 0 0 0
Pavel Koronets 1 0 1 0 0 0 0 0
Sergey Krasnikov 1 0 1 0 0 0 0 0
Amin Kurgheli 1 0 1 0 0 0 0 0
Sergey Lobatsevich 1 1 0 0 0 0 0 0
Dumitru Muntean 1 0 1 0 0 0 0 0
Vitaly Onikhimovsky 1 1 0 0 0 0 0 0
Anastasios Papapetrou 1 0 0 1 0 0 0 0
Novak Simović 1 0 0 1 0 0 0 0
Roomer Tarajev 1 0 1 0 0 0 0 0
Sergey Tsinkevich 1 1 0 0 0 0 0 0
Sander van der Eijk 1 0 0 1 0 0 0 0
Andrey Vasilevich 1 1 0 0 0 0 0 0