Akademiya Ontustik 10.04.2019 Kaysar Kyzylorda
1:2 n.V.