Schiedsrichter Land S U N
Dragomir Draganov 6 2 2 2 2 0 0 0
Georgi Ginchev 5 1 2 2 0 0 0 0
Stoyan Arsov 3 3 0 0 3 0 0 0
Nikola Popov 3 1 1 1 2 0 0 0
Volen Chinkov 3 2 0 1 1 0 0 0
Ivelin Zanev 3 3 0 0 1 0 0 0
Georgi Davidov 3 0 0 3 0 0 0 0
Valentin Zhelezov 3 0 2 1 0 0 0 0
Vasimir El Khatib 2 1 1 0 1 0 0 0
Ventsislav Mitrev 2 1 1 0 0 0 0 0
Ivaylo Nenkov 2 2 0 0 0 0 0 0
Mihael Pavlov 2 1 0 1 0 0 0 0
Ivaylo Stoyanov 2 0 0 2 0 0 0 0
Stanimir Trenchev 2 0 1 1 0 0 0 0
Vasil Minev 1 0 0 1 1 0 0 0
Johannes von Mandach 1 1 0 0 1 0 0 0
Ivo Andreev 1 0 0 1 0 0 0 0
Yūsuke Araki 1 1 0 0 0 0 0 0
Dimitar Dimitrov 1 1 0 0 0 0 0 0
Krasen Georgiev 1 1 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Serdar Gözübüyük 1 0 0 1 0 0 0 0
Georgi Kabakov 1 0 1 0 0 0 0 0
Piero Maza 1 1 0 0 0 0 0 0
Glenn Nyberg 1 1 0 0 0 0 0 0
José Sánchez Martínez 1 0 0 1 0 0 0 0
Stanislav Todorov 1 0 0 1 0 0 0 0