Schiedsrichter Land S U N
Sergey Gorayutin 1 0 0 1 0 0 0 0
Denis Shcherbakov 1 0 0 1 0 0 0 0
Viktor Shimusik 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergey Tsinkevich 1 1 0 0 0 0 0 0
Andrey Vasilevich 1 0 0 1 0 0 0 0