Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Yosuke Akiyama 90' 1 1 - - - - - -
Kazuki Dohana 90' 1 1 - - - 1 - -
Takeaki Harigaya 72' 1 1 - 1 - - - -
Hiroki Higuchi 85' 1 1 - 1 - - - -
Kanta Jojo 18' 1 - 1 - - - - -
Yuto Matsunagane 90' 1 1 - - - - - -
Tomohiko Miyazaki 60' 1 1 - 1 - - - -
Kota Mori 60' 1 1 - 1 - - - -
Hiroshi Omori 90' 1 1 - - - 1 - -
Yuto Ozeki 30' 1 - 1 - - - - -
Ryuji Sawakami 60' 1 1 - 1 - - - -
Kazumasa Shimizu 5' 1 - 1 - - - - -
Ryo Shiohama 30' 1 - 1 - - - - -
Uheiji Uehata 90' 1 1 - - - - - -
Kiichi Yajima 30' 1 - 1 - 1 - - -
Kenshin Yoshimaru 90' 1 1 - - - - - -
Takuto Kato - - - - - - - - -
Satoru Nozue - - - - - - - - -
Naoki Suzu - - - - - - - - -
Kaito Yamamoto - - - - - - - - -
Shoki Nagano - - - - - - - - -
Toru Shibata - - - - - - - - -
Masayuki Yamada - - - - - - - - -
Hiroshi Yoshinaga - - - - - - - - -