Cúcuta Deportivo Saison 2023/2024 39 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 2022/2023 39 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 2021/2022 3 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 2020/2021 2 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 2019/2020 30 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 2018/2019 40 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 2017/2018 28 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 2016/2017 28 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 2015/2016 24 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 2014/2015 33 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 2013/2014 24 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 2012/2013 30 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 2011/2012 30 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 2010/2011 29 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 2009/2010 36 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 2008/2009 37 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 2007/2008 29 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 2006/2007 33 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 2005/2006 22 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 2004/2005 8 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 2003/2004 1 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 2002/2003 4 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1999/2000 1 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1996/1997 2 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1995/1996 2 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1994/1995 1 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1993/1994 2 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1992/1993 1 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1991/1992 2 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1990/1991 1 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1987/1988 1 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1986/1987 2 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1984/1985 2 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1982/1983 1 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1980/1981 3 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1979/1980 3 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1978/1979 4 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1977/1978 4 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1976/1977 1 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1975/1976 1 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1974/1975 1 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1971/1972 2 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1970/1971 1 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1966/1967 3 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1965/1966 3 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1964/1965 2 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1963/1964 3 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1962/1963 1 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1961/1962 1 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1960/1961 3 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1959/1960 3 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1958/1959 4 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1957/1958 4 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1956/1957 3 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1955/1956 4 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1954/1955 3 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1953/1954 1 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1952/1953 2 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1951/1952 3 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1950/1951 3 Spieler/Betreuer
Cúcuta Deportivo Saison 1949/1950 2 Spieler/Betreuer