Navbahor Namangan Saison 2022/2023 15 Spiele
Navbahor Namangan Saison 2021/2022 26 Spiele
Navbahor Namangan Saison 2020/2021 31 Spiele
Navbahor Namangan Saison 2019/2020 19 Spiele
Navbahor Namangan Saison 2018/2019 31 Spiele
Navbahor Namangan Saison 2017/2018 29 Spiele
Navbahor Namangan Saison 2016/2017 32 Spiele
Navbahor Namangan Saison 2015/2016 30 Spiele
Navbahor Namangan Saison 2014/2015 27 Spiele
Navbahor Namangan Saison 2013/2014 27 Spiele
Navbahor Namangan Saison 2012/2013 25 Spiele
Navbahor Namangan Saison 2011/2012 26 Spiele
Navbahor Namangan Saison 2010/2011 26 Spiele
Navbahor Namangan Saison 2009/2010 29 Spiele
Navbahor Namangan Saison 2008/2009 14 Spiele