Zeitraum Trainer Land geb.
16.12.2019 - 17.08.2020 Serhiy Sapronov Ukraine 21.10.1961
01.07.2016 - 30.06.2022 Valentyna Kotyk Ukraine 08.01.1978
01.07.2009 - 30.06.2016 Yaroslav Lantsfer Ukraine 28.10.1966