Schiedsrichter Land S U N
Keisuke Nobori 4 2 1 1 0 0 0 0
Reo Tanaka 4 1 1 2 0 0 0 0
Atsushi Kamimura 3 2 0 1 0 2 0 0
Dai Matsumoto 3 1 0 2 0 0 0 0
Shuhei Shimizu 3 1 0 2 0 0 0 0
Koji Takasaki 3 1 0 2 0 0 0 0
Kazuyoshi Enomoto 2 1 0 1 1 0 0 0
Tetsuro Yoshida 2 2 0 0 1 1 0 0
Koki Nagamine 2 1 0 1 0 0 0 0
Hirokazu Otsubo 2 0 2 0 0 0 0 0
Hayato Shimizu 1 1 0 0 1 0 0 0
Genki Tawara 1 1 0 0 1 0 0 0
Yusuke Araki 1 0 0 1 0 1 0 0
Koichiro Fukushima 1 1 0 0 0 0 0 0
Akihiko Ikeuchi 1 0 1 0 0 0 0 0
Tomohiro Inoue 1 0 0 1 0 0 0 0
Shuhei Ishimaru 1 1 0 0 0 0 0 0
Hiroyuki Kimura 1 0 0 1 0 0 0 0
Yosuke Kubota 1 1 0 0 0 0 0 0
Hajime Matsuo 1 1 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Takafumi Mikuriya 1 0 0 1 0 0 0 0
Yusuke Ohashi 1 0 1 0 0 0 0 0
Tomokazu Sato 1 0 0 1 0 0 0 0
Keigo Sendachi 1 0 0 1 0 0 0 0
Yūzō Sutani 1 0 1 0 0 0 0 0
Hiroyoshi Takayama 1 0 1 0 0 1 0 0