Schiedsrichter Land S U N
Ryuji Sato 11 4 4 3 0 0 0 0
Hajime Matsuo 10 5 1 4 0 0 0 0
Masaaki Iemoto 9 5 1 3 0 0 0 0
Yuichi Nishimura 9 2 2 5 0 0 0 0
Jumpei Iida 8 3 3 2 0 0 0 0
Takuto Okabe 8 4 4 0 0 0 0 0
Kazuyoshi Enomoto 7 3 1 3 0 0 0 0
Yudai Yamamoto 7 6 1 0 0 0 0 0
Yusuke Araki 6 1 2 3 0 1 0 0
Koichiro Fukushima 6 1 3 2 0 0 0 0
Yoshiro Imamura 6 2 2 2 0 0 0 0
Hiroyuki Kimura 6 3 1 2 0 0 0 0
Shoichiro Mikami 6 1 2 3 0 0 0 0
Futoshi Nakamura 6 1 0 5 0 0 0 0
Minoru Tōjō 5 1 1 3 1 0 0 0
Akihiko Ikeuchi 5 4 1 0 0 0 0 0
Tomohiro Inoue 5 0 1 4 0 0 0 0
Yosuke Kubota 5 1 1 3 0 0 0 0
Nobutsugu Murakami 5 1 1 3 0 0 0 0
Hiroyoshi Takayama 5 0 1 4 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Masuya Ueda 5 2 2 1 0 0 0 0
Ryosuke Yamaoka 5 3 0 2 0 0 0 0
Toru Kakinuma 4 1 2 1 0 0 0 0
Masaki Tsuruoka 4 1 1 2 0 0 0 0
Itaru Hirose 3 0 1 2 0 0 0 0
Atsushi Kamimura 3 1 0 2 0 0 0 0
Koei Koya 3 1 1 1 0 0 0 0
Masaru Fujita 2 0 0 2 0 0 0 0
Koei Hut 2 0 1 1 0 0 0 0
Shu Kawamata 2 0 0 2 0 0 0 0
Dai Matsumoto 2 0 0 2 0 0 0 0
Kenji Ogiya 2 1 0 1 0 1 0 0
Hirokazu Otsubo 2 0 1 1 0 0 0 0
Keigo Sendachi 2 0 2 0 0 0 0 0
Toshmitsu Yoshida 2 1 1 0 0 0 0 0
Tetsuro Yoshida 2 1 0 1 0 0 0 0
Abdulrahman Al Jassim 1 0 1 0 0 0 0 0
Hiroki Kasahara 1 0 0 1 0 0 0 0
Adham Makhadmeh 1 1 0 0 0 0 0 0
Kazuhiko Matsumura 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Takafumi Mikuriya 1 0 1 0 0 0 0 0
Mohammed Abdulla Mohammed 1 1 0 0 0 0 0 0
Toshihiro Nakai 1 0 1 0 0 0 0 0
Takao Nishiyama 1 1 0 0 0 0 0 0
Hiromichi Oka 1 0 1 0 0 0 0 0
Mohanad Qasim Eesee Sarray 1 0 0 1 0 0 0 0
Hiroshi Tanabe 1 0 0 1 0 0 0 0
Il'giz Tantashev 1 1 0 0 0 0 0 0
Atsushi Uemura 1 0 1 0 0 0 0 0
Ben Williams 1 1 0 0 0 0 0 0
Mohamad Yaacob 1 0 0 1 0 0 0 0