Zeitraum Trainer Land geb.
28.04.2024 - 30.06.2024 Oleksandr Pozdeiev Ukraine 14.06.1986
07.11.2021 - 24.04.2024 Yaroslav Vyshnyak Ukraine 22.07.1982
29.08.2021 - 06.11.2021 Sergey Kuznetsov Belarus 03.11.1979
01.07.2019 - 29.08.2021 Ruslan Kostyshyn Ukraine 08.01.1977