Pandurii Târgu Jiu Saison 2022/2023 3 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 2021/2022 5 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 2020/2021 34 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 2019/2020 22 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 2018/2019 15 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 2017/2018 17 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 2016/2017 47 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 2015/2016 37 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 2014/2015 36 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 2013/2014 34 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 2012/2013 30 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 2011/2012 32 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 2010/2011 32 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 2009/2010 31 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 2008/2009 29 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 2007/2008 38 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 2006/2007 33 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 2005/2006 36 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 2004/2005 10 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 2003/2004 6 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 2002/2003 1 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 2001/2002 2 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 2000/2001 2 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 1999/2000 2 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 1977/1978 1 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 1976/1977 1 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 1959/1960 1 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 1958/1959 1 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 1957/1958 1 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 1956/1957 1 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 1955/1956 1 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 1952/1953 1 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 1951/1952 1 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 1950/1951 1 Spieler/Betreuer
Pandurii Târgu Jiu Saison 1949/1950 1 Spieler/Betreuer