Schiedsrichter Land S U N
Koichiro Fukushima 8 3 2 3 0 0 0 1
Minoru Tōjō 6 1 1 4 0 0 0 0
Masaaki Iemoto 5 2 2 1 0 0 0 0
Yuichi Nishimura 5 1 0 4 0 0 0 0
Takuto Okabe 5 2 1 2 0 0 0 0
Yūsuke Araki 4 2 1 1 0 0 0 0
Ryuji Sato 4 0 0 4 0 0 0 0
Koei Koya 3 1 2 0 0 0 0 0
Itaru Hirose 2 0 0 2 0 0 0 0
Akihiko Ikeuchi 2 0 1 1 0 0 0 0
Hiroyuki Kimura 2 0 1 1 0 0 0 0
Hajime Matsuo 2 2 0 0 0 1 0 0
Nobutsugu Murakami 2 0 1 1 0 0 0 0
Keigo Sendachi 2 1 0 1 0 0 0 0
Hayato Shimizu 2 0 0 2 0 0 0 0
Hiroyoshi Takayama 2 0 2 0 0 0 0 0
Jumpei Iida 1 0 0 1 0 0 0 0
Tomohiro Inoue 1 0 1 0 0 0 0 0
Hiroki Kasahara 1 0 0 1 0 0 0 0
Shu Kawamata 1 1 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Yosuke Kubota 1 0 0 1 0 0 0 0
Takafumi Mikuriya 1 0 0 1 0 0 0 0
Shinji Murakami 1 0 0 1 0 0 0 0
Hirokazu Otsubo 1 0 0 1 0 0 0 0
Koji Takasaki 1 1 0 0 0 0 0 0
Yudai Yamamoto 1 0 0 1 0 0 0 0
Ryosuke Yamaoka 1 0 0 1 0 0 0 0