Apostolos Nikolaidis Spiele 2024 17 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 2023 22 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 2022 27 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 2021 24 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 2020 8 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 2019 1 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 2018 9 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 2017 26 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 2016 24 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 2015 23 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 2014 23 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 2013 9 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 2010 1 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 2008 14 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 2007 18 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 2006 15 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 2005 17 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 2004 17 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 2003 29 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 2002 25 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 2001 18 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 2000 16 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1999 7 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1997 3 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1991 1 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1984 1 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1982 1 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1981 1 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1980 3 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1979 1 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1978 2 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1977 2 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1976 1 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1974 1 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1973 3 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1972 1 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1971 2 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1970 3 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1969 2 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1968 2 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1967 3 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1965 3 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1964 5 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1963 1 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1962 1 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1961 2 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1960 2 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1959 1 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1958 1 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1957 2 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1954 2 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1953 1 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1952 1 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1951 1 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1949 4 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1948 1 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1938 1 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1935 2 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1934 5 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1932 1 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1931 1 Spiele
Apostolos Nikolaidis Spiele 1930 2 Spiele