Brown de Adrogué Saison 2023/2024 31 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 2022/2023 35 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 2021/2022 33 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 2020/2021 36 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 2019/2020 27 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 2018/2019 26 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 2017/2018 30 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 2016/2017 31 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 2015/2016 31 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 2014/2015 31 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 2013/2014 36 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 2012/2013 26 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 2011/2012 21 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 2010/2011 18 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 2009/2010 18 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 2008/2009 19 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 2007/2008 16 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 2006/2007 10 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 2005/2006 7 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 2004/2005 5 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 2003/2004 8 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 2002/2003 6 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 2001/2002 5 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 2000/2001 5 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 1999/2000 5 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 1998/1999 4 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 1997/1998 3 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 1996/1997 1 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 1995/1996 1 Spieler/Betreuer
Brown de Adrogué Saison 1994/1995 1 Spieler/Betreuer