Imperia Saison 2020/2021 1 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 2019/2020 1 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 2017/2018 1 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 2016/2017 2 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 2015/2016 1 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 2014/2015 1 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 2012/2013 1 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 2011/2012 2 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 2010/2011 2 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 2009/2010 2 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 2008/2009 2 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 2007/2008 2 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 2006/2007 2 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 2004/2005 1 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 2002/2003 3 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 2001/2002 2 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 2000/2001 1 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 1999/2000 4 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 1998/1999 1 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 1997/1998 2 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 1994/1995 1 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 1993/1994 1 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 1992/1993 1 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 1985/1986 1 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 1984/1985 3 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 1983/1984 2 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 1982/1983 2 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 1981/1982 2 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 1979/1980 1 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 1978/1979 1 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 1977/1978 2 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 1976/1977 1 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 1973/1974 1 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 1972/1973 2 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 1971/1972 2 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 1970/1971 2 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 1969/1970 1 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 1961/1962 1 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 1960/1961 1 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 1958/1959 1 Spieler/Betreuer
Imperia Saison 1933/1934 1 Spieler/Betreuer