Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Zahari Atanasov 206' 3 3 - 1 - - - -
Aleks Bozhev 240' 3 3 - - - - - -
Martin Georgiev 240' 3 3 - - 1 1 - -
Nedzhib Hadzha 139' 3 1 2 1 - - - -
Petar Kirev 170' 3 2 1 2 - 1 - -
Borislav Marinov 208' 3 3 - 2 - - - -
Rosen Marinov 240' 3 3 - - - - - -
Asen Mitkov 206' 3 3 - 1 - 1 - -
Antoan Stoyanov 240' 3 3 - - - - - -
Simeon Vasilev 66' 3 1 2 1 - - - -
Alexander Alexandrov 85' 2 1 1 1 - - - -
Chung Nguyen Do 160' 2 2 - - - 1 - -
Roberto Raichev 170' 2 2 - 1 - - 1 -
Stefan Traykov 6' 2 - 2 - 1 - - -
Mihail Tsonev 155' 2 2 - 1 - 1 - -
Rosen Bozhinov 34' 1 - 1 - - - - -
Slavi Chakarov 80' 1 1 - - - 1 - -
Konstantin Pavlov 1' 1 - 1 - - - - -
Alexander Petrov - 1 - 1 - - - - -
Velizar Iliev - - - - - - - - -