Kader
Einsätze
Sortierung
Name
David Dimitrov 81' 3 1 2 1 - - - -
Vasil Kaymakanov 240' 3 3 - 1 - - - -
Emil Naydenov 195' 3 2 1 - 1 - - -
Bozhidar Petrov 159' 3 2 1 2 - - - -
Mikhail Polendakov 219' 3 3 - 2 - - - -
Mert Salim 101' 3 1 2 1 - - - -
Steven Stoyanchov 115' 3 1 2 1 - - - -
Boris Todorov 140' 3 2 1 2 - - - -
Kristian Yordanov 100' 3 1 2 - - - - -
Terek Zhenzarli 87' 3 1 2 1 - - - -
Kaloyan Bozhkov 153' 2 2 - 1 - - - -
Martin Dimitrov 160' 2 2 - - - - - -
Aleksandar Dzhamov 46' 2 1 1 1 - - - -
Filip Gigov 106' 2 2 - 2 - - - -
Viktor Ivanov 80' 2 1 1 1 - - - -
Atanas Kehayov 160' 2 2 - - - - - -
Danail Lastardzhiev 160' 2 2 - - - - - -
Mihail Petrov 100' 2 1 1 - - - - -
Simeon Tsanev 160' 2 2 - - 1 - - -
Plamen Penev 80' 1 1 - - - - - -