Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Masahiro Fukuda 107' 2 1 1 - - - - -
Tetsuji Hashiratani 180' 2 2 - - - - - -
Takumi Horiike 152' 2 2 - 1 - - - -
Masami Ihara 180' 2 2 - - - - - -
Hiromitsu Isogai 134' 2 1 1 - - - - -
Tsuyoshi Kitazawa 112' 2 1 1 1 - - - -
Shigetatsu Matsunaga 180' 2 2 - - - - - -
Kazuyoshi Miura 180' 2 2 - - 1 - - -
Yoshihiro Natsuka 180' 2 2 - - - - - -
Satoshi Tsunami 180' 2 2 - - - 2 - -
Motohiro Yamaguchi 180' 2 2 - - - - - -
Toshihiro Yamaguchi 141' 2 2 - 1 - 1 - -
Ruy Ramos 46' 1 1 - 1 - - - -
Hiroshige Yanagimoto 28' 1 - 1 - - - - -
Kenta Hasegawa - - - - - - - - -
Shinkichi Kikuchi - - - - - - - - -
Noboyuki Kojima - - - - - - - - -
Hajime Moriyasu - - - - - - - - -
Masayuki Okano - - - - - - - - -
Naoki Soma - - - - - - - - -