Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Junichi Inamoto 267' 4 4 - 3 2 1 - -
Naoki Matsuda 360' 4 4 - - - - - -
Tsuneyasu Miyamoto 287' 4 3 1 - - 1 - -
Hidetoshi Nakata 354' 4 4 - 1 1 - - -
Koji Nakata 360' 4 4 - - - 1 - -
Seigo Narazaki 360' 4 4 - - - - - -
Shinji Ono 319' 4 4 - 2 - - - -
Takayuki Suzuki 277' 4 3 1 2 1 - - -
Kazuyuki Toda 360' 4 4 - - - 2 - -
Daisuke Ichikawa 174' 3 1 2 1 - - - -
Hiroaki Morishima 67' 3 - 3 - 1 - - -
Tomokazu Myojin 270' 3 3 - - - - - -
Atsushi Yanagisawa 226' 3 3 - 1 - - - -
Alex 72' 2 1 1 1 - - - -
Takashi Fukunishi 5' 1 - 1 - - - - -
Toshihiro Hattori 15' 1 - 1 - - - - -
Ryuzo Morioka 73' 1 1 - 1 - - - -
Masashi Nakayama 18' 1 - 1 - - 1 - -
Akinori Nishizawa 90' 1 1 - - - - - -
Mitsuo Ogasawara 6' 1 - 1 - - - - -
Yutaka Akita - - - - - - - - -
Yoshikatsu Kawaguchi - - - - - - - - -
Hitoshi Sogahata - - - - - - - - -